(64kB)

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

Kierownik Specjalności ZTNiC
dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, prof. PW

Pracownicy Zakładu
prof. dr hab. inż. Krzysztof Schmidt-Szałowski, prof. em.
dr inż. Paulina Wiecińska
dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch
dr inż. Wioletta Raróg-Pilecka
dr inż. Zofia Puff, prac. em.
dr inż. Elżbieta Truszkiewicz
dr hab. inż. Sławomir Jodzis
dr hab. inż. Janusz Sokołowski
dr inż. Jan Petryk
dr inż. Jan Sentek, prac. em.
dr inż. Bogdan Ulejczyk
dr inż. Paweł Falkowski
dr inż. Michał Młotek
dr inż. Anna Danelska
mgr inż Ewa Bobryk

Doktoranci
mgr inż. Agnieszka Szudarska
mgr inż. Milena Zalewska
mgr inż. Michał Kabaciński
mgr inż. Magdalena Zybert
mgr inż. Agnieszka Idźkowska
mgr inż. Emilia Pawlikowska
mgr inż. Ewelina Reda


góra strony
prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

Kierownik Zakładu

Strona osobista

(4kB)
Działalność naukowa:
 • badania nad nowymi metodami formowania proszków i nanoproszków ceramicznych
 • badania nad projektowaniem ceramicznych tworzyw porowatych do różnych zastosowań technicznych
 • badania nad projektowaniem i otrzymywaniem kompozytów ceramika-metal
 • badania nad nowymi kompozytami ceramika-polimer o osnowie z ceramicznego tworzywa porowatego w tym kompozytów na osnowie porowatego hydroksyapatytu z biodegradowalnymi polimerami w porach
 • kompozyty do zastosowań stomatologicznych o obniżonym skurczu polimeryzacyjnym
 • materiały gradientowe, w tym kompozyty ceramika-metal z gradientem stżenia metalu, materiały gradientowe otrzymywane metodą "tape casting", ceramiczne tworzywa porowate z gradientem porowatości i wielkości porów

Gmach Technologii Chemicznej, pok 314
tel: 022 234 5586
e-mail: szafran@ch.pw.edu.pl

góra strony

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schmidt-Szałowski, prof. em.


Działalność naukowa:
 • Badania procesów katalitycznych i katalizatorów: konwersja tlenku węgla parą wodną na katalizatorze żelazowym, synteza amoniaku na stopowym katalizatorze żelazowym, utlenianie amoniaku na katalizatorze kobaltowym, uwodornianie benzenu na katalizatorze niklowym. Badania dotyczyły m.in. preparatyki i pomiarów aktywności katalizatorów
 • Badania procesów elektroplazmowych i skojarzonych procesów plazmowo-katalitycznych: elektroplazmowa synteza tlenków azotu w wyładowaniu jarzeniowym, synteza ozonu wyładowaniu stabilizowanym przegrodą dielektryczną z zastosowaniem dielektrycznego wypełnienia, plazmowo-katalityczny proces sprzęgania metanu w wyładowaniu ślizgowym i barierowym, rozkład związków chloro- i fluoroorganicznych w wyładowaniu ślizgowym, wytwarzanie sadzy aktywnej przez rozkład metanu w wyładowaniu ślizgowym, osadzanie cienkich powłok związków krzemu w wyładowaniu barierowym pod ciśnieniem atmosferycznym
 • Opracowanie metody i aparatury do badania składu i struktury katalizatorów w środowisku reakcji za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej
 • Opracowanie procesu wytwarzania fotoprzewodników i warstw fotoprzewodzących przeznaczonych do elektrofotografii

Gmach Technologii Chemicznej, pok
tel:
e-mail: kss@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, prof. PW

Profesor

Działalność naukowa:
 • badania nad opracowaniem aktywnych katalizatorów z tlenków metali i zeolitów do rozkładu podtlenku azotu
 • badania nad opracowaniem skutecznej metody rozkładu lotnych związków organicznych w plazmie wyładowania ślizgowego i impulsowego wyładowania koronowego
 • badania rozkładu podtlenku azotu w skojarzonych warunkach plazmowo-katalitycznych
 • opracowanie i projektowanie reaktorów do prowadzenia reakcji chemicznych w plazmie nierównowagowej

Gmach Technologii Chemicznej, pok 19 i 233
tel: 022 234 7602 lub 022 234 7679
e-mail: kraw@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Paulina Wiecińska

Adiunkt

Działalność naukowa:
 • badania nad syntezą nowych nisko-toksycznych monomerów i innych dodatków organicznych, głównie na bazie monosacharydów, mających zastosowanie w formowaniu proszków ceramicznych
 • badania nad modyfikacją właściwości reologicznych i stabilności zawiesin ceramicznych przy zastosowaniu nowych typów związków upłynniających, aktywatorów polimeryzacji, itp.
 • badania nad formowaniem proszków ceramicznych metodami opartymi na układach koloidalnych, między innymi metodą odlewania żelowego (gelcasting), metodą żelowego odlewania folii (gel-tape casting), itp.
 • badania nad otrzymywaniem ceramiki przeświecalnej

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 315
tel: 022 234 7413
e-mail: pwiecinska@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Paweł Falkowski

Adiunkt

(4kB)

Działalność naukowa:
 • badania nad syntezą nowych zwiazków organicznych, głównie pochodnych sacharydów, mających zastosowanie w formowaniu proszków ceramicznych z zawiesin wodnych
 • badania nad stabilizacją wodnych zawiesin nanoporszków
 • badania nad formowaniem mikro i nanoproszków ceramicznych wykorzystujących układy koloidalne takie jak odlewanie z mas lejnych, gelcasting, tape casting, photo-gelcasting , itp.
 • badania nad otrzymywaniem mikroreaktorów ceramicznych z wykorzystaniem techniki litografii miękkiej i monomerów fotoutwardzalnych
 • badania nad zastosowaniem cieczy zagęszczanych ścinaniem
 • badanie i otrzymywanie ceramicznych materiałów porowatych

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 27
tel: 022 234 7672
e-mail: falkowski@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr hab. inż. Sławomir Jodzis

Adiunkt

Działalność naukowa:
 • Synteza ozonu w wyładowaniach elektrycznych
 • Badania nad elektroplazmowym wytwarzaniem ozonu w wyładowaniu barierowym w obecności fazy stałej
 • Generowanie wyładowań elektrycznych w gazach i na powierzchniach nieprzewodzących
 • Zastosowanie wyładowań powierzchniowych i koplanarnych w reakcjach chemicznych

Gmach Technologii Chemicznej, pok 122 i 123
tel:022 234 75 79
e-mail: jodzis@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Jan Petryk

st. specjalista ds. BHP, pracownik emerytowany Zakładu

Działalność naukowa:
 • kataliza
 • kinetyka

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 235
tel: 022 234 7602
e-mail: jmpetryk@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Zofia Puff

pracownik emerytowany

Działalność naukowa:
 • badania nad nowymi metodami syntezy nanoproszków ceramicznych (ZnO, mullit)
 • badania nad otrzymywaniem mineralnych agrospieków nawozowych z kopalin towarzyszących złożu węgla brunatnego
 • badania nad syntezą materiałów ceramicznych o niskim współczynniku liniowej rozszerzalności cieplnej
 • badania nad przydatnością rud darniowych jako naturalnego sorbenta w procesie neutralizacji wody zanieczyszczonej związkami metali

Gmach Technologii Chemicznej, pok 314
tel: 022 234 7413
e-mail: puff@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Wioletta Raróg-Pilecka

Adiunkt

(4kB)
Działalność naukowa:
 • Badania nad niskociśnieniowym procesem syntezy amoniaku
 • Badania nad katalizatorami kobaltowymi do syntezy amoniaku
 • Badania nad nowymi metodami preparatyki katalizatorów
 • Charakterystyka katalizatorów technikami sorpcyjnymi i termograwimetrycznymi
 • Badania katalityczne w reakcjach: konwersji tlenku węgla z parą wodną, rozkładu amoniaku

Gmach Technologii Chemicznej, pok 234
tel:022 234 5766
e-mail: wiola@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Adiunkt

(4kB)
Działalność naukowa:

Elektroplazmowa modyfikacja powierzchni i osadzanie cienkich powłok o właściwościach odpowiednich do pokrywania:

 • osadzanie powłok o właściwościach pasywacyjnych, utwardzających, smarnych na szkle, tworzywach organicznych, metalach i krzemie oraz zastosowanie ich w mikro-elektro - mechanicznych systemach MEMS
 • badania nad zastosowaniem modyfikacji powierzchni tworzyw organicznych przez plazmowe osadzanie cienkich powłok o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz zastosowanie ich do produkcji opakowań aktywnych stosowanych w medycynie i przemyśle spożywczym

Gmach Technologii Chemicznej, pok 122 i 123
tel:022 234 7579
e-mail: rzanek@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Jan Sentek

pracownik emerytowany

Działalność naukowa:

Gmach Technologii Chemicznej, pok 19
tel:022 234 7679
e-mail: sentek@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr hab. inż. Janusz Sokołowski

Adiunkt


Działalność naukowa:
 • kierunki zainteresowań w pracy naukowej
  • kataliza heterogeniczna
  • procesy wysokotemperaturowe
  • technologia chemiczna w ochronie środowiska
  • aparatura chemiczna
  • konstrukcje reaktorów laboratoryjnych

 • w okresie ostatnich 10 lat to przede wszystkim badania nad opracowaniem nowych technologii dla potrzeb szeroko rozumianej ochrony środowiska
  • opracowanie technologii produkcji z surowców odpadowych, kruszyw spiekanych do produkcji betonu
  • opracowanie metody wydzielania organicznych substancji ciekłych z drobno zdyspergowanych emulsji wodnych na ceramicznych tworzywach porowatych
  • opracowanie technologii recyklingu surowcowego odpadowych poliolefin i polistyrenu metodą termiczno katalitycznego krakingu

Gmach Technologii Chemicznej, pok 31
tel: 22 234 5798
e-mail: jsokolowski@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Elżbieta Truszkiewicz

Adiunkt

(4kB)

Działalność naukowa:
 • Zastosowanie węgli aktywnych jako nośników faz aktywnych katalizatorów
 • Projektowanie i optymalizacja katalizatorów rutenowych do procesu metanizacji tlenków węgla
 • Badania nad katalizatorami NiMo do procesu hydroodsiarczania
 • Badania termograwimetryczne katalizatorów

Gmach Technologii Chemicznej, pok 310
tel: 022 234 7115
e-mail: etruszkiewicz@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Bogdan Ulejczyk

Adiunkt


Działalność naukowa:
 • Procesy plazmowe zachodzące w warunkach plazmy nierównowagowej
 • Rozkład zanieczyszczeń gazowych w wyładowaniach elektrycznych

Gmach Technologii Chemicznej, pok 126
tel: 022 234 7579
e-mail: bulejczyk@ch.pw.edu.pl

góra strony

dr inż. Anna Danelska

Osoba współpracująca w projektach

(4kB)
Działalność naukowa:
 • wpływ właściwości powierzchniowych nanoproszków ceramicznych na proces ich upłynniania - temat mojej rozprawy doktorskiej
 • wykorzystanie monosacharydów i ich pochodnych w procesie deflokulacji nanoproszków ZrO2 i Al2O3
 • preparatyka i charakterystyka właściwości reologicznych zawiesin krzemionki o właściwościach dylatancyjnych
 • formowanie i spiekanie ceramiki porowatej na bazie surowców diatomitowych
 • suszenie osmotyczne wyrobów z gelcastingu

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 315
tel: 022 234 7413
e-mail: adanelska@ch.pw.edu.pl

góra strony

mgr inż. Ewa Bobryk

Starszy Specjalista


Działalność naukowa:
 • Badania archeometryczne

Gmach Technologii Chemicznej, pok 314
tel: 022 234 7413
e-mail: bobryk@ch.pw.edu.pl

góra strony

mgr inż. Ewelina Reda

Doktorantka

Działalność naukowa:
 • Badania rozkładu lotnych zwišzków organicznych w plazmie nierównowagowej
 • Badania w skojarzonych układach: plazmowo-katalitycznych

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 19/20
tel: 022 234 7679
e-mail: ereda@ch.pw.edu.pl

góra strony

mgr inż. Agnieszka Szudarska

Doktorantka

(4kB)
Działalność naukowa:
 • synteza i zastosowanie niskotoksycznych monomerów - akrylowych pochodnych monosacharydów w procesie formowania ceramiki zaawansowanej metodą odlewania żelowego
 • wykorzystanie procesu odlewania żelowego do wytwarzania ceramiki o wysokozorientowanej teksturze krystalograficznej poprzez zastosowanie wysokiego pola magnetycznego
 • charakterystyka właściwości reologicznych ceramicznych mas lejnych

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 27
tel: 022 234 7672
e-mail: aszudarska@ch.pw.edu.pl

góra strony

mgr inż. Milena Zalewska

Doktorantka


Działalność naukowa:
 • badania nad modyfikacją powierzchni tworzyw ceramicznych i polimerowych
Gmach Technologii Chemicznej, pokój 44
tel: 022 234 5738
e-mail: mzalewska@ch.pw.edu.pl

góra strony

mgr inż. Michał Kabaciński

Doktorant

Działalność naukowa:
 • recykling surowcowy poliolefin, polistyrenu i oleju silnikowego do gazu syntezowego w procesie krakingu termiczno-katalitycznego

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 30
tel: 022 234 5798
e-mail: mkabacinski@ch.pw.edu.pl

góra strony

mgr inż. Magdalena Zybert

Doktorantka

(4kB)
Działalność naukowa:
 • synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych otrzymywanych metodą współstrącania

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 311
tel: 022 234 7115
e-mail: mzybert@ch.pw.edu.pl

góra strony

mgr inż. Agnieszka Idźkowska

Doktorantka

Działalność naukowa:
 • badania nad formowaniem materiałów ceramicznych metodą gelcasting i gel-tape casting
 • badania nad otrzymywaniem cieczy zagęszczanych ścinaniem

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 44
tel: 022 234 5738
e-mail: aidzkowska@ch.pw.edu.pl

góra strony

mgr inż. Emilia Pawlikowska

Doktorantka

Działalność naukowa:
 • badania nad otrzymywaniem ceramicznych form do odlewania precyzyjnego
 • formowanie syntezowanych tytanianów barowo-strontowych do zastowań mikrofalowych metodą tape-casting

Gmach Technologii Chemicznej, pokój 315
tel: 022 234 7413
e-mail: epawlikowska@ch.pw.edu.pl

góra strony
góra strony           strona główna          admin