(64kB)
Badania naukowe i prace rozwojowe w Zakładzie Technologii Nieorganicznej i Ceramiki realizowane są przez cztery zespoły badawcze:


(1kB)

Zespół Ceramiki Specjalnej zajmuje się szeroko rozumianą problematyką formowania materiałów ceramicznych, kompozytów ceramiczno-ceramicznych, kompozytów ceramiczno-polimerowych oraz kompozytów ceramiczno-metalowych. Nasze badania dotyczą zarówno gęstej ceramiki funkcjonalnej i konstrukcyjnej, ceramiki porowatej projektowanej dla potrzeb filtracji, bioceramiki stosowanej w medycynie i stomatologii, cieczy dylatancyjnych, otrzymywania mikroreaktorów ceramicznych oraz archeometrii.

Zetasizer Nano ZS firmy Malvern W naszych pracach stosujemy metody formowania oparte na procesie prasowania oraz metody wykorzystujące zaawansowane układy koloidalne. Dzięki zastosowaniu układów koloidalnych możemy wykorzystywać różne techniki formowania z mas lejnych takie jak: odlewanie z gęstwy, odlewanie żelowe (gelcasting), metoda bezpośredniego odlewania koagulującego (DCC) czy odlewanie folii ceramicznych (tape casting).

Kinexus firmy Malvern Nowoczesne metody formowania wymagają stosowania różnego typu dodatków organicznych i nieorganicznych. Dodatki te mają na celu poprawę metod formowania lub są czynnikiem decydującym o powodzeniu zastosowania danej metody formowania. Niejednokrotnie powodują także obniżenie kosztów produkcji materiałów ceramicznych. W związku z tym, nasze badania związane są z poszukiwaniem lub projektowaniem i otrzymywaniem nowych, lepszych związków mogących wspomóc proces formowania. Można więc powiedzieć, że w naszych pracach łączymy elementy chemii nieorganicznej, chemii organicznej oraz technologii polimerów.

Zespół Ceramiki Specjalnej Rozumiejąc potrzebę dbania o nasze środowisko staramy się, aby projektowane przez nas nowe związki organiczne spełniały kryteria tzw. zielonej chemii, czyli były po prostu przyjazne dla nas samych i dla naszego środowiska na wszystkich etapach produkcji ceramiki. Z tego powodu prowadzimy szeroko zakrojone badania na syntezą i zastosowaniem sacharydów i ich pochodnych w szeroko rozumianej technologii zaawansowanych tworzyw ceramicznych.

W ostatnich latach Zespół Ceramiki Specjalnej podjął też współpracę z wieloma ośrodkami zagranicznymi takimi jak National Institute for Materials Science (NIMS) w Japonii, Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA) w Szwajcarii, Inistitute of Glass and Ceramics w Madrycie (Hiszpania) czy Institute for Problem of Materials Science National Academy of Science of Ukraine w Kijowie.


góra strony
(1kB)

(19kB)W Zespole Katalizy Technicznej prowadzone są prace nad katalizatorami do ważnych procesów przemysłu nieorganicznego. Są to zazwyczaj procesy wielkotonażowe. Prace nad tymi katalizatorami mają przede wszystkim aspekt aplikacyjny, tzn. prowadzone są badania nad ulepszaniem katalizatorów obecnie pracujących w przemyśle bądź badania nad opracowaniem zupełnie nowych katalizatorów, będących układami aktywniejszymi od obecnie stosowanych w przemyśle. Drugi równie istotny cel (30kB) naszych badań to aspekt naukowy, czyli zgłębianie natury działania katalizatora, poprzez jego wszechstronną charakteryzację (stosowane techniki to TEM, SEM, XRPD, XPS, chemisorpcja impulsowa, chemisorpcja statyczna, fizysorpcja azotu, TG-MS, TPR, TPD i wiele innych). Przybliżanie się do odpowiedzi na temat istoty działania naszych układów pozwala nam ulepszać je, tzn. uzyskiwać katalizatory o lepszej aktywności w danej reakcji.

Zajmujemy się katalizatorami do istotnych procesów realizowanych w przemyśle takich jak:
  • hydroodsiarczanie
  • konwersja tlenku węgla z parą wodną
  • metanizacja tlenków węgla
  • synteza amoniaku
  • utlenianie NH3
  • rozkład podtlenku azotu
(24kB) Na wyposażeniu zespołu znajduje się unikalna aparatura do pomiarów szybkości reakcji syntezy NH3 (w zakresie podwyższonych ciśnień 100 atm.), utleniania NH3, rozkładu N2O, metanizacji COx, rozkładu NH3. Ponadto, posiadamy w pełni zautomatyzowany aparat do charakteryzowania katalizatorów metodami temperaturowo-programowymi (PEAK 4), który umożliwia m.in. ocenę dyspersji fazy metalicznej w materiałach. Dyspersję faz metalicznych możemy też określać metodą statyczną przy wykorzystaniu urządzenia ASAP 2020 (Micromeritics). Aparat ten służy również do badań (19kB) fizysorpcyjnych w temperaturze ciekłego azotu (pomiary całkowitej powierzchni właściwej, porowatości, rozkładu wielkości porów). Dysponujemy też termowagą sprzężoną ze spektrometrem masowym (STA 449, Netzsch). Na wyposażeniu zespołu znajdują się też inne, mniej skomplikowane urządzenia, takie jak wyparka próżniowa, czy piece z kontrolowanymi atmosferami gazowymi, a więc urządzenia potrzebne do prac preparatywnych.


Patenty:
  • PL 187825 B1, "Sposób wytwarzania węglowego nośnika katalizatora rutenowego do syntezy amoniaku",
  • Zgłoszenie nr P-392015, "Katalizator kobaltowy promowany cerem i barem do syntezy amoniaku i sposób otrzymywania katalizatora kobaltowego promowanego cerem i barem do syntezy amoniaku",
  • Zgłoszenie nr P-393680, "Sposób otrzymywania katalizatora molibdenowo-niklowego osadzonego na modyfikowanym węglu aktywnym, przeznaczonego do hydroodsiarczania".


góra strony
(2kB)

(19kB) Procesy plazmowe stanowią nowy, interdyscyplinarny obszar badań prowadzonych w Zakładzie. Procesy te są tradycyjnie wykorzystywane do syntezy ozonu oraz znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie np. w zakresie niekonwencjonalnego wytwarzania powłok ochronnych (mikroelektronika, optyka, wytwarzanie opakowań dla przemysłu spożywczego, utwardzanie powierzchni roboczych narzędzi skrawających), do przetwarzania metanu do węglowodorów C2. (19kB) Prowadzone są również badania plazmowo-katalitycznego przetwarzania substancji szczególnie trwałych, substancji szkodliwych dla środowiska oraz materiałów toksycznych zawartych w odpadach przemysłowych. Współpracujemy m.in. z Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach w ramach realizacji projektu zamawianego dotyczącego inżynierii procesów ograniczania emisji oraz utylizacji gazów szkodliwych i cieplarnianych, Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
(19kB)
Współpracujemy również, w ramach europejskiego programu ramowego Era Chemistry , z Technische-Universität Braunschweig. W ramach tego programu prowadzone są badania dotyczące chemicznej aktywacji dwutlenku węgla i metanu. We współpracy z Korea Institute of Science and Technology (KIST) realizujemy program badań pt. Control of volatile organic compounds by low temperature plasma with catalyst.

Postery prezentowane na konferencjach w 2012 roku:

(19kB) (19kB) (19kB)

(19kB) (19kB)


góra strony
(1kB)


góra stronygóra strony           strona główna          admin