(64kB)
CERAMICZNE TWORZYWA POROWATE (CTP) DO WYDZIELANIA ZANIECZYSZCZEŃ OLEJOWYCH Z EMULSJI WODNYCH (2kB)

W procesie separacji zanieczyszczeń organicznych można zastosować dyski filtracyjne z CTP o wymiarach porów otwartych od 16 μm do 100 μm, które wielokrotnie przewyższają wymiary separowanych cząstek oleju z emulsji wodnych. Surowcami wchodzącym w skład porowatych materiałów filtracyjnych mogą być: piasek kwarcowy, tlenek glinu i tlenek żelaza. Decydujący wpływ na wielkość porów ma wielkość materiału ziarnistego, który jest zastosowany do otrzymania dysków filtracyjnych. Przy formowaniu CTP używa się dodatków porotwórczych jak celuloza, trociny, włókna poliamidowe oraz włókna poliestrowe o określonych parametrach, w celu otrzymania kształtek o statystycznym rozkładzie porów. Prowadzi się także badania nad sposobami otrzymywania kształtek charakteryzujących się uporządkowaną strukturą i założonym współczynnikiem krętości porów. Uzyskanie takich materiałów porowatych wymaga zastosowania mas lejnych oraz dodatków porotwórczych o regularnej budowie przestrzennej i określonych (średnicach) wielkościach włókien. Zastosowane w separacji zanieczyszczeń organicznych dyski filtracyjne są modyfikowane związkami krzemo-organicznymi, w celu zwiększenia powinowactwa powierzchni filtracyjnej do dyspergowanej fazy olejowej. Przydatność tak otrzymanych i scharakteryzowanych materiałów filtracyjnych, jest sprawdzana w specjalnie do tego celu skonstruowanej aparaturze wielkolaboratoryjnej. W procesie filtracji stosuje się także fale ultradźwiękowe, o częstotliwości 18 kHz i 40 kHz, w celu określenia ich wpływu na stopień dyspersji cząstek oleju.

góra strony           strona główna          admin