(64kB)
DIRECT COAGULATION CASTING (2kB)

Proces Direct Coagulation Casting (DCC) polega na zmianach budowy podwójnej warstwy elektrycznej wokół proszku zawieszonego w ceramicznej masie lejnej zatężaniu masy lejnej poprzez powolną zmianę pH wokół każdej pojedynczej cząstki proszku ceramicznego, co prowadzi w efekcie do redukcji sił elektrostatycznego odpychania podwójnych warstw elektrycznych. W punkcie izoelektrycznym następuje szybka koagulacja ceramicznej masy lejnej, co umożliwia uzyskanie kształtki zarówno o wysokiej jednorodności jak i niskiej zawartości substancji organicznych. Do zmiany pH ceramicznej masy lejnej może być używany enzym katalizujący reakcję rozkładu odpowiednio dobranej substancji. Substancję tę dobiera się w zależności od pH masy lejnej oraz pH punktu izoelektrycznego stosowanego proszku ceramicznego. Podczas formowania wyrobów ceramicznych o skomplikowanym kształcie z surowców nieplastycznych, z których otrzymuje się wyroby tzw. "advance ceramics", jednym z najistotniejszych problemów jest zapewnienie zarówno wysokiej jednorodności zagęszczenia jak i odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej surowych tworzyw. Wymaga to wprowadzenia spoiwa polimerowego w ilości 0,5-3 %wag. w stosunku do fazy stałej, o wysokiej masie cząsteczkowej. Obecnie stosuje się spoiwa wodorozpuszczalne takie jak poli(alkohol winylowy), metyloceluloza, glikol poli(oksyetylenowy), itp. lub spoiwa wodorozcieńczalne (emulsje akrylo-styrenowe, poliuretanowe, poli(octan winylu), itp.). Spoiwa takie w znaczący sposób zwiększają lepkość ceramicznych mas lejnych, co z kolei uniemożliwia dokładne wypełnienie formy. Można zminimalizować ten problem poprzez wprowadzenie spoiwa spełniającego jednocześnie rolę flokulantu ceramicznej masy lejnej. Dodatek flokulantu wynosi zaledwie poniżej 0,1 %wag. w stosunku do fazy stałej. Niestety obecne na naszym rynku flokulanty polimeryczne oparte są na związkach toksycznych, takich jak poliakryloamid oraz jego pochodne. Związki te zawierają w swojej budowie atomy azotu, co powoduje, iż w procesie wypalania następuje emisja szkodliwych zanieczyszczeń w postaci tlenków azotu. Można tego uniknąć poprzez zastosowanie np. odpowiednio zmodyfikowanych skrobi.góra strony           strona główna          admin